Wet Goed Verhuurderschap

Informatie over uw rechten en plichten bij de huur van een woning van Stichting Woningmaatschap / Solid Fund / RFM Woning- en Winkelfonds

Dit stuk is opgesteld om te voldoen aan de informatieverplichtingen van verhuurder uit de Wet goed verhuurderschap en Regeling goed verhuurderschap.

U heeft of gaat met ons een huurovereenkomst voor woonruimte afsluiten. Bij die huurovereenkomst horen algemene huurvoorwaarden. Hierin staan onze precieze afspraken over het gebruik van uw woning. In dit document geven wij u extra algemene informatie over uw rechten en plichten als huurder van de woning.

U moet in het gehuurde wonen en het alleen als woning gebruiken

Een woning is om erin te wonen. Het is niet bedoeld voor andere activiteiten, tenzij wij u met een brief of e-mail toestemming geven voor ander gebruik. U mag uw woning niet gebruiken voor een bedrijf. Thuiswerken mag wel als dat op geen enkele manier storend is voor uw buren of omwonenden.

In de huurovereenkomst hebben wij afgesproken dat u zelf in uw gehuurde woning woont. Uw gehuurde woning is uw hoofdverblijf. Dat betekent dat u hier  woont en dat u niet een andere woning heeft waar u voor langere tijd woont. U mag niet iemand anders in de woning laten wonen of aan iemand anders in gebruik geven, zonder onze voorafgaande toestemming per brief of e-mail. Behalve als het gaat om uw partner en uw eventuele (nog) thuiswonende kinderen.

Krijgen wij signalen dat u niet meer in uw woning woont? Of dat u voor een langere periode ergens anders woont? Dan verwachten we van u dat u ons uitlegt hoe de situatie is. U moet feiten en omstandigheden aandragen waaruit blijkt u nog wel in uw woning woont. Stellen wij vast dat u zelf niet meer in uw woning woont? Dan kunnen wij de rechter vragen de huurovereenkomst te beëindigen en de woning te ontruimen.

U schrijft zich in bij de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente. U blijft op dit adres ingeschreven staan zolang u de woning van ons huurt. Als de huur stopt dan moet u zich weer van het adres van het gehuurde uitschrijven bij de gemeente.

Wij mogen uw woning niet betreden zonder uw toestemming, tenzij er een noodsituatie is

Uitgangspunt is dat wij niet zonder uw toestemming uw woning betreden (temeer daar wij ook geen sleutels van uw woning hebben), tenzij er sprake is van een noodsituatie waarvoor wij direct moeten ingrijpen. Bijvoorbeeld als er een gaslek is, brand of een gesprongen waterleiding op een moment dat u niet thuis bent.

U moet ons binnen laten als:

  • wij dringende werkzaamheden (onderhoud en inspecties) moeten uitvoeren;
  • wij gaan renoveren en wij u daarvoor een redelijk voorstel hebben gedaan;
  • uw medewerking nodig is voor werkzaamheden bij uw buren;
  • een bezichtiging gepland is voor verkoop of nieuwe verhuur.

Verschillende soorten huurovereenkomsten

Er zijn verschillende soorten huurovereenkomsten: tijdelijke huurovereenkomsten, vaste huurovereenkomsten en doelgroepenovereenkomst.  Het soort overeenkomst is belangrijk voor hoe lang u de woning kunt huren. Meer daarover leest u op: Welke verschillende soorten huurovereenkomsten zijn er voor een woning? | Rijksoverheid.nl

Zoals volgt uit het voorgaande bestaat er een onderscheid tussen zelfstandige en onzelfstandige woonruimte. Ook bestaat er een onderscheid tussen een sociale huurwoning en een huurwoning in de vrije sector. Meer leest u op: Verschil sociale huurwoning en vrij sector huurwoning | Huurcommissie.

De maximaal redelijke huurprijs kunt u controleren via: Huurprijscheck zelfstandige woonruimte | Huurcommissie helpt | Huurcommissie. Let op: het gaat om de kale huurprijs, dus niet meegerekend het voorschot servicekosten.

Onderhoud

Wij repareren gebreken aan uw woning als u dat vraagt. Wij hoeven dat niet te doen in deze situaties:

  • als het gebrek door uw schuld is ontstaan;
  • als het gaat om kleine en eenvoudige herstellingen die voor uw rekening komen;
  • als het onmogelijk is om het gebrek te repareren;
  • als het niet redelijk is om herstel of vervanging te vragen.

Verdere informatie vindt u op: Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? | Rijksoverheid.nl

Als er problemen zijn die u niet zelf kunt oplossen, dan kunt u dat melden bij onze beheerder, Vastgoed Syndicering Nederland n.v., deze is telefonisch te bereiken op 0343-514559 (op werkdagen tussen 08:30 uur en 10:00 uur) en per e-mail op woningmaatschap@vsnnv.nl.

U moet zelf zaken onderhouden die u zelf hebt toegevoegd aan de woning. Wij noemen dit Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV’s). Heeft u iets toegevoegd aan uw woning waarvoor wij u geen toestemming hebben gegeven? Dan moet u het weghalen als wij daarom vragen.

Waarborgsom

Als u een borg hebt betaald, krijgt u die binnen twee weken na het einde van de huurovereenkomst terug. Dat is alleen anders als u een betalingsachterstand heeft en/of er opleverschade is aan uw woning. Dan verrekenen wij dat eerst met de waarborgsom. Wat er over blijft betalen wij terug binnen dertig dagen na het einde van de huurovereenkomst. In dat geval krijgt u van ons een overzicht.

Stook- en/of servicekosten

In het geval er stook- en/of servicekosten conform artikel 7:259 en 7:261 BW in rekening worden gebracht, zal dit in beginsel in de huurovereenkomst zijn vastgelegd. Jaarlijks zal verhuurder een volledige kostenspecificatie aan de huurder verstrekken.

Klachten en geschillen

Wij doen ons best voor u. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over ons en u ons dat wil vertellen. Ook kan het gebeuren dat wij met u van mening verschillen over een belangrijk onderwerp. In beide gevallen dient u per e-mail uw klacht melden op e-mailadres woningmaatschap@vsnnv.nl.

Als uw klacht niet wordt opgelost, dan kunt u terecht bij andere organisaties. Hieronder staan ze voor u op een rij.

Gemeente

Vanaf 1 januari 2024 heeft elke gemeente een meldpunt voor klachten over verhuurders of verhuurbemiddelaars. Iedere huurder kan daar terecht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Kantonrechter/huurcommissie

In een aantal gevallen kunt u ook naar de huurcommissie of de kantonrechter gaan. Via deze link vindt u meer informatie wanneer u welke instantie kunt benaderen:

Wanneer kan ik terecht bij de Huurcommissie en wanneer kan ik naar de kantonrechter? | Rijksoverheid.nl