Verhuurbeleid

Verhuur van lege woningen

Na het leegkomen van woningen wordt in de meeste gevallen gekozen de woning aan particulieren te verkopen. Dit betekent concreet dat het niet mogelijk is een woning via ons te huren. Door ons worden ook geen wachtlijsten bijgehouden. In de meeste gevallen is het wel mogelijk uw huurwoning zelf te kopen. Als u hierover nog vragen heeft, kunt u dit vrijblijvend aan ons per post of e-mail kenbaar maken.

Onderhuur / Woningruil

Het beleid van de Stichting Woningmaatschappen laat op geen enkele wijze onderhuur of woningruil toe. Aanvragen hiervoor worden in principe altijd afgewezen.

Medehuurderschap

Voor het bijschrijven van een medebewoner op het huurcontract gelden de volgende (wettelijke) voorwaarden:

  1. De samenwoner moet gedurende twee jaar zijn of haar hoofdverblijf in de woonruimte hebben en met de hoofdhuurder een duurzame, gemeenschappelijke huishouding voeren.
  2. De vordering mag niet de kennelijke strekking hebben de samenwoner op korte termijn de positie van hoofdhuurder te verschaffen.
  3. De samenwoner moet vanuit financieel oogpunt voldoende waarborg bieden voor een behoorlijke nakoming van de huurovereenkomst.

Om aan te kunnen tonen dat u aan bovenstaande voldoet, verzoeken wij u om uw aanvraag schriftelijk, ondertekend, aan ons te zenden met als bijlagen:

  • Kopie uittreksel van het bevolkingsregister waaruit blijkt dat de medebewoner minimaal twee jaar op het adres staat ingeschreven.
  • Kopie van het samenlevingscontract of huwelijksakte waaruit blijkt dat er gedurende minimaal twee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding is gevoerd.
  • Bewijs dat de medehuurder financieel draagkrachtig is.
  • Bij een huwelijk (of geregistreerd partnerschap) geldt dat uw medebewoner automatisch medehuurder wordt. Uw medebewoner dient wel in de woning in te wonen. Om de tenaamstelling aan te passen verzoeken wij u aanvullend een kopie van de trouwakte bij uw verzoek mee te sturen.

Na ontvangst van uw onderbouwde verzoek zal een aanvulling op het huurcontract worden opgemaakt die door u en de toekomstige medehuurder ondertekend dient te worden. Na ondertekening zal 1 exemplaar voor uw dossier ter beschikking worden gesteld een kopie behouden wij voor ons eigen dossier.

Voor het aanpassen van het huurcontract wordt € 50,– administratiekosten in rekening gebracht.

Uitschrijven van medehuurder

Voor het aanpassen van de tenaamstelling van het huurcontract zodat 1 medehuurder van het contract wordt uitgeschreven, bijvoorbeeld bij scheiding, dient een door beide contractanten ondertekend verzoek schriftelijk te worden ingezonden. Tevens dient aangetoond te worden dat de persoon die in de woning blijft over voldoende financiële draagkracht beschikt. Na ontvangst van uw verzoek zal een aanvulling op het huurcontract worden opgemaakt die door u en de ex-medehuurder ondertekend dient te worden. Na ondertekening zal 1 exemplaar voor uw dossier ter beschikking worden gesteld. Een kopie behouden wij voor ons eigen dossier.

Een wijzigingsverzoek kan afgewezen worden als blijkt dat de gene die in de woning achterblijft onvoldoende financiële draagkracht heeft om de huurovereenkomst op eigen naam voort te zetten.

Bij overlijden volstaat het inzenden van een kopie van de rouwkaart of de overlijdensakte. De aanpassing van het contract wordt dan schriftelijk bevestigd.

Voor het aanpassen van het huurcontract wordt € 50,– administratiekosten in rekening gebracht. Voor het aanpassen van het huurcontract bij overlijden worden geen administratiekosten in rekening gebracht.